حرکتِ پر خطر نکن، زشت است

تخت را بی فنر نکن، زشت است

 

روز تا لنگِ ظهر میخوابی

عمرِ خود را هدر نکن، زشت است

 

به قطر می کنی سفر؛ خوب است

به سفر هی قطر نکن، زشت است!

 

یک نظر کردی و حلال اما

پشت هم هی نظر نکن، زشت است

 

سرو را گرچه می بُری اما

شاخه اش را تبر نکن، زشت است

 

مالِ ما را امانتی بردی

دیگر آن را دودر نکن، زشت است

 

چرت و پرتی سرودی و خواندی

نامِ آن را هنر نکن، زشت است

 

خوشگلت کرده رنگ و آرایش

زهرِ خود را شکر نکن، زشت است

 

هرزگی، ظلم و ناجوانمردی

نامِ خود را بشر نکن، زشت است

 

با رفیقم مرا دودر کردید

با رقیبم ددر نکن، زشت است

 

گفت: « اشعارتان پر از پند است »

شاعران را تو خر نکن، زشت است

امیرحسین ‌خوش‌حال