پدرم با شتاب وارد شد

با کمی اضطراب وارد شد

وحشتی در صدا و سیمایش!

تلفن را کشید از جایش

کرد خاموش هرچه روشن بود

وَ نگاهش به جانب من بود

گوشه‌ی مبل راحتی کِز کرد

صورتش را ز غصّه قرمز کرد

گاه و بی گاه سر تکان می داد

کوچه را هی به ما نشان می داد

روی پیشانی‌اش عرق گُل کرد

وَ کمربند خویش را شل کرد

همه دیوانه‌ی تب و تابش

بود سوراخ هر دو جورابش

هی در آن حالت پریشانی

ضربه می زد گهی به پیشانی

                             من به فکرِ پدر ولی ریلکس

                             مادر و خواهرم ولی بر عکس

پدرم می کشید هی سیگار

مادرم گرم شست و شوی خیار

به پدر گفت: « نازنین همسر!

 از چه هستی تو این چنین پرپر؟

از چه رو هی به خویش میلولی؟

 صرع داری وَ یا که گاگولی؟»

گفت بابا که: « ای زنِ خیره

آفتِ جان ما و همشیره!!

به خدای احد گرفتارم

آمده پشت در طلبکارم

گر رسد دست او به من بی شک

می کُشد بنده را به ضربِ کتک

همه ساکت شوید و بی حرکت

زیر لب هم نمی کنید صحبت

تا نفهمد که بنده این جایم

همه جا را شدید می پایم »

                            من به فکرِ پدر ولی ریلکس

                            مادر و خواهرم ولی بر عکس

زنگِ در خورد و ما همه ساکت

پدرم سرد و خشک چون ماکت

مادرم در میان این برهوت

به سرش زد هوای حقِّ سکوت

گفت: « ای بیدِ ما و سروِ سَهی

گر که خواهی ازین بلا بِرَهی

باید از بهر من طلا بخری

یا مرا خانه ی خدا ببری!!

مادرت را نیاوری منزل

بر لب خواهرت زنی فلفل!!

بدهی پول تا کنم پروتز!

تا شود هیکلم شبیهِ لوپز »

خواهرم گفت: « ای پدر جانم!

 بنده هم از گروه مامانم!!

بهر من هم بگیر رایانه

تا بمانی همیشه در خانه!»

صورتش را پدر پر از خش کرد

به خودش ضربه ای زد و غش کرد

                                 من به فکر پدر ولی ریلکس

                                 مادر و خواهرم ولی بر عکس

امیرحسین ‌خوش‌حال