هرچه خواهی گران شده؛ تبریک

کارگر ناتوان شده؛ تبریک

 

تازگی ها غذای مامانم

خالی از زعفران شده؛ تبریک

 

مردم از جیبِ خویش می دزدند

دزد با پاسبان شده؛ تبریک

 

نرخِ جنسی که ده تومانی بود

تازگی صد تومان شده؛ تبریک

 

پسرِ نوح؛ خارج از طوفان

همنشینِ بدان شده؛ تبریک

 

آن که یک عمر؛ انقلابی بود

مهره ی دشمنان شده؛ تبریک

 

گرگِ پیری که گلّه را جر داد

همنشین شبان شده؛ تبریک

 

آن دهانی که حرفِ حق میزد

تازگی بی زبان شده؛ تبریک

 

سفره ی آبکیِ نانوا هم

خالی از آب و نان شده؛ تبریک

 

دستِ حق با جماعت است اما

خودِ حق هم نهان شده؛ تبریک!

 

بوسه گاهِ جماعتی ترسو!!!

لوگوی « الریان » شده؛ تبریک

امیرحسین ‌خوش‌حال