من مسلمان هستم... ( اما نیستم! )

ضدِ شیطان هستم... ( اما نیستم! )


برّه ها! وقت هجومِ گرگ ها

یارِ چوپان هستم... ( اما نیستم! )


بینِ رعیت بودم و گفتم که من

دشمنِ خان هستم... ( اما نیستم! )


بارِ دیگر گر شود جنگی به پا

مردِ میدان هستم... ( اما نیستم! )


جانِ خود را بهرِ خاکم می دهم!!

عشق ایران هستم... ( اما نیستم! )


خاکِ پایِ مردمِ مستضعفم!

ضدِ سلطان هستم... ( اما نیستم! )


وقتِ وقتش نیزه بر قرآن زنم!

اهل قرآن هستم... ( اما نیستم! )


در نبردِ دوستان و دشمنان

با رفیقان هستم... ( اما نیستم! )


ظلم کردم سال ها بر عده ای

من پشیمان هستم... ( اما نیستم! )


گر کسی دیده است آسیبی ز من

اهل جبران هستم... ( اما نیستم! )


دزدِ بیت المال؛ سر کج کرد و گفت:

« توی زندان هستم... ( اما نیستم! ) »


می توان فهیمد از شعرم که من

مردِ نادان هستم... ( بله هستم! )

امیرحسین ‌خوش‌حال