ادعا داریم در حدّ زیاد

کله ها خالی ز فکر و پر ز باد

چوبِ کبریتیم با ژست مداد

می کنیم از کلّ دنیا انتقاد


اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا


توی هر کاری خفن؛ ماییم ما

بهترین عضوِ بدن؛ ماییم ما

چیزِ مرد و چیزِ زن!!؛ ماییم ما

مثلِ زیدان در چمن؛ ماییم ما


اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا


موش می باشیم با اطوار شیر

توی هر کاری فقط دنبالِ گیر

ژست ما آزادی و هستیم اسیر

بی ادب هستیم و در نقش دبیر!


اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا


گر نود از صد بگوید؛ احمق است!

هرکس از ما بد بگوید؛ احمق است

شاید از باید بگوید؛ احمق است!

رفته از آمد بگوید؛ احمق است!


اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا


مثلِ ما در کلّ دنیا هست؟ نیست

بهتر از ماها در اینجا هست؟ نیست

زمزم آیا مثلِ کوکا هست؟ نیست

فردِ پایین مثلِ بالا هست؟! نیست!


اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا


مدعی خیز است این جغرافیا

مثل یک بطریِ خالی پرصدا

اشتراک بنده و ما و شما:

ادعا و ادعا و ادعا

امیرحسین ‌خوش‌حال