پشتِ هم هی ماست مالی کرد و رفت

هرچه شد؛ وی ماست مالی کرد و رفت


دوم خرداد گندی زد شدید!!

تا 9 دی! ماست مالی کرد و رفت


وقتِ او پر بود با مکر و دروغ

مانده ام کِی ماست مالی کرد و رفت؟


مردمِ « ایلام » ناراضی و او

داخل « ری! » ماست مالی کرد و رفت


کارگر می گفت: « دستم خالی است »

گفت: « آخی!...»؛ ماست مالی کرد و رفت


دخترش « قم » بود و در چادر! ولی 

رفت « ال اِی...»؛ ماست مالی کرد و رفت


با حدیث و با امید و با کلید

هی پیاپی ماست مالی کرد و رفت


صبحِ « Monday » گند زد خیلی شدید!

ظهرِ « Monday » ماست مالی کرد و رفت


روحِ مَردم هرکجا خوردش تَرَک

زود با « جی! » ماست مالی کرد و رفت

امیرحسین خوش حال