قافیه تنگ می شود گاهی!

شعرمان لنگ می شود گاهی!


نان ما در گذشته آجر بود!

این زمان سنگ می شود گاهی!


با زنم صلح دائمی دارم

حین آن جنگ می شود گاهی!


جمعه در « پینت بال » فهمیدم

آدمی رنگ می شود گاهی!


بی گمان در وزارت ارشاد

حرف فرهنگ می شود گاهی!


همه ی آنچه که هماهنگ است

ناهماهنگ می شود گاهی!


جیب خالی و مطّب دکتر

شاعری ننگ می شود گاهی!

امیرحسین ‌خوش‌حال