سالِ قبلی چشمِ گریان داشتیم

اتفاقِ بد فراوان داشتیم


مشکلات اقتصادی؛ زلزله

بهمن و سیلاب و طوفان داشتیم


بستری بودیم! با ویروسِ زشت!

در کنارش کادر درمان! داشتیم!


پوششِ نادار و دارا شد یکی

چون تنِ خود عمدتن گان داشتیم!


غیر این ها بینِ جمعِ دوستان

لحظه های جالب و فان داشتیم


لب نشد گیریم! و اغلب جای آن

بوسه از آرنجِ یاران داشتیم!!


گرچه گاهی شد قرنطینه ولی

ما تمام هفته مهمان داشتیم!!


هر زمانی که سفر ممنوع! بود

تورِ یزد و تور کاشان داشتیم!


بهر روغن؛ شهر را کردیم وجب!

الغرض هرگونه بحران داشتیم!


هرکه بودش جای ما جر خورده بود!

ما ولی لب های خندان داشتیم


دورِ ما پر بود اجناسِ گران

ما فقط یک جانِ ارزان داشتیم


سفره ها خالی شد از مرغ و برنج

شاکریم! چون لااقل نان داشتیم!


ما به غیر از مشکلاتِ دائمی!

مشکلاتِ رو به پایان داشتیم!


هرچه بود و هرچه پیش آمد گذشت

سالِ خوبی بهرِ ایران داشته باشیم!

امیرحسین خوش حال