خانه داریم؛ منتها کوچک

مجتمع هست داخلِ شهرک!

همه هستیم توی آلونک

مثل یک پول؛ داخل قلّک


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


صندلی در تراس هم داریم

جا برای لباس هم داریم

در محله؛ شناس هم داریم

مثلن ما کلاس هم داریم


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


هرکس آمد کنارِ ما کف کرد!

یا که شد همجوارِ ما کف کرد!

گذرش شد گذارِ ما کف کرد!

دید داد و هوارِ ما کف کرد!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


جنسِ همسایه های ما جور است!

یکنفر لال و یک نفر کور است!

یک نفر اهلِ آبِ انگور است!

وَ یکی در سپاه؛ مأمور است!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


اینوری دیش دارد و غیره!

آنوری ریش دارد و غیره!

سخنش نیش دارد و غیره!

بچه اش جیش دارد و غیره!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


یک نفر جوجه می زند در هال!

آن یکی کرده پله را اشغال

توی پاگردشان دوتا یخچال!

همسرش ریخت هر کجا آشغال!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


یک نفر هست روز و شب درهم!

می زند دربِ خانه را محکم!

بچه اش جیغ می زند هر دم!

واقعن نیست بچه ی آدم!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


یک نفر روز و شب کشد قلیان!

پهن کرده به نرده ها تنبان!

پله آلوده گشته چون تهران!

کرد از دود؛ سرفه هی مامان!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


یکنفر با شمایلِ ارباب!

پله ها را گرفته با اسباب

دخترش گربه دارد و سنجاب!

پسرش جیغ می زند در خواب!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


آن یکی نیست مثل ما اصلن!

بوده انگار ساکنِ لندن!

باکلاس است و شیک و جنتلمن!

دخترش رفت کوچه با دامن!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!


گرچه در خانه های بس تنگیم!

باز با مشکلات می جنگیم!

توی آداب؛ گرچه می لنگیم

ما به دنبالِ کسبِ فرهنگیم!


مجتمع هست؛ جایتان خالی!

واحدِ ماست واحدی عالی!

امیرحسین خوش حال