غیرِ درمان؛ اجاره هم داریم!

خشتکِ پاره پاره هم داریم!


غیرِ آن مشکلی که در خانه است!!

مشکلی! در اداره هم داریم!!


خوردنِ گوشت؛ این زمان رؤیاست

فرض کن آرواره هم داریم!!


البته طعمِ گوشت پابرجاست

چون به جایش عصاره هم داریم


در کنارِ پیاده ها؛ کلّی

مردمانِ سواره هم داریم


در کنارِ رسانه ی ملی!

همگی ماهواره هم داریم!


ما به جای تفکر و تحقیق!

فال یا استخاره هم داریم!


ما که « یوسف » سه مرتبه دیدیم!

اشتیاقِ دوباره هم داریم!


در قرنطینه غیرِ لش کردن

ما مگر راه چاره هم داریم؟!!

امیرحسین خوش حال