آمده در این وطن هم، مافیا

هست در کارِ لگن هم، مافیا


نشر و ناشر جای خود، این روزها

دیده ام در انجمن هم مافیا!


دست های پشتِ پرده کهنه شد

آمده توی چمن هم مافیا


پول می گیرد برای حرفِ مفت!

رفته حتی در سخن هم مافیا!


دُورِ افرادِ حسابی جای خود

هست پیرامونِ من هم مافیا


دیگر از سیمرغ ها شاکی نشو

هست در « اسکار» و « کن» هم مافیا


من به جز مترو، بی‌آرتی، تاکسی

گاه دیدم توی ون هم مافیا


بعدِ صابون و سپس شامپوی سر

رفته در شامپو بدن هم مافیا!


شاعری مُرد و کفن پیدا نشد!

هست در کارِ کفن هم مافیا؟

امیرحسین ‌خوش‌حال