دورِ میدان؛ فشارمان دادند

در خیابان؛ فشارمان دادند


بهرِ شغل از دهاتمان رفتیم

توی تهران فشارمان دادند


کارفرما حقوقِ ما را خورد

جای جبران فشارمان دادند


با رعیت کمی سخن گفتیم

نزد سلطان فشارمان دادند


حینِ بحران کنارشان بودیم

بعدِ بحران فشارمان دادند!


اعتقادات خویش را گفتیم

کلّ ایران فشارمان دادند


پیش دانا خرابمان کردند

جای نادان فشارمان دادند


در صفِ مرغ؛ تخممان افتاد

بس که از ران فشارمان دادند


در صفِ گوشت این زمان و قدیم

در صف نان فشارمان دادند


کودکی تا جوانی و پیری

کل دوران فشارمان دادند

امیرحسین خوش حال