هست خوشبو؛ میانِ بدبوها

قهرمان است بینِ ریقوها


مثلِ یک شیر؛ از خودش راضی ست

پادشاه است بینِ یابوها


هست آهو میان میمون ها

هست میمون میانِ آهوها


« انتلکت » است بینِ انگل ها

موش هستش درونِ سیلوها


امپراتورِ کشورِ خویش است

کشور پخمه ها و ترسوها


بی شک از هرکس ست سنگین تر

در کفِ خالیِ ترازوها

امیرحسین خوش حال