لبِ دریا، کتاب می خوانیم

با شماها، کتاب می خوانیم!


با شما هم اگر نشد حتمن

تک و تنها کتاب می خوانیم


با رفیقان اگر به کافه رویم

در همان جا کتاب می خوانیم!


توی مترو، درون مینی بوس

پشتِ هندا کتاب می خوانیم!


سر به زیری برای ما سخت است!

سر به بالا کتاب می خوانیم!


گاه پیش آمده که ما دمر و

گاه برپا کتاب می خوانیم!


گرچه کاری دگر کند دارا

ما و سارا کتاب می خوانیم!


قبلِ لالا که جای خود دارد

حینِ لالا کتاب می خوانیم!


با عیالم اگر کنم دعوا

بعدِ دعوا کتاب می خوانیم!


توی حمام یا w.c

همه جا ما کتاب می خوانیم!


گرچه امروز وقتمان پُر بود

لیک فردا! کتاب می خوانیم!


چون که در واقعیتش سخت است

توی رؤیا کتاب می خوانیم

امیرحسین ‌خوش‌حال