گفت: در کشور؛ غباری نیست... هست

بر سرِ مردم فشاری نیست... هست


گفت: آزادی ست در حرف و عمل

داخلِ کشور حصاری نیست... هست


گفت: دزدی و فساد و رابطه

توی هر کارِ اداری نیست... هست


گفت: می سازیم ایرانی بزرگ!

وعده های ما شعاری نیست... هست


گفت: در کلّ قفس های وطن

آدم و حتا قناری نیست... هست


گفت: من اهلِ تظاهر نیستم

دُورِ بنده پاچه خاری نیست... هست


گفت: کلّ مردم ما سالمند

بینشان فردِ خماری نیست... هست


گفت: ایران را گلستان می کنیم

در وطن گل هست و خاری نیست... هست


گفت: مسؤولینِ مفسد حبسی اند

هیچ مسؤولی فراری نیست... هست


گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت

دیگر از او انتظاری نیست؟... نیست

امیرحسین خوش حال