من زهرم و ردبول تو!

من دپرس و شنگول تو!

من کیفِ پول و پول تو!

من کولی و هرکول تو!


گفتم به تو من: خوشگلم؟

گفتی به من: جان پشگلم!


سایه تویی، دیوار من

فندک تویی؛ سیگار من

گرما تو و سشوار من

عطری تو و عطار من


صابون تو هستی؛ لیف من!

هستی تو داف و پیف؛ من!


سرداری و سربازتم!

تهرانمی؛ اهوازتم!

وقتِ بَدی همفازتم!

آتش تو باشی گازتم!


پوچم من و گُل پیشِ تو!

اَه جیشِ من؛ بَه جیشِ تو


من پاره پاره؛ تو قوی!

پیرکس تو؛ من یغلوی!

تو اولی؛ من ثانوی!

من شکل « i » تو شکلِ « v »


طعمِ لبت؛ مُشکِ خُتَن

جورابِ بابا طعمِ من!


میدانِ جنگی؛ مین منم!

در دیگِ تو تَه چین منم!

تو « پینک » و « بنیامین » منم!

خوشحال تو!؛ غمگین منم!


آرامشی، من استرس!

تو فانِ فان، من فسِّ فس


تو مثل نور، من مثل نار

تو توی قصر؛ من توی غار

تو جنس گُل؛ من جنسِ خار

تو در وسط، من در کنار


من هر کجا دنبالِ تو!

این شعرِ تخمی مال تو


امیرحسین خوش حال