تازگی ها شده هوا گیری!!

هر کجا می روم فضا گیری!!


ارتباطات او همه شیک و 

مدل ارتباط ما گیری!!


رفته بودم شبی به کنسرتی

مطربش گونی!! و صدا گیری!!


توی طوفان زندگی دیدم

هست حرکاتِ ناخدا گیری!!


مقنعه دارد و تهش باز است!!

باحیا مثل بی حیا گیری!!


یادم آمد « فراستی » میگفت:

هست هر فیلم سینما گیری!!


هرکجا می روم به من گویند:

باز هم پیش ما بیا گیری!!


راهِ ما توی زندگی این بود:

انتها مثلِ ابتدا گیری!!


توی گِل بودم و رفیقی گفت:

گاه گاهی بکن دعا گیری!!


شعرِ او هست بندِ تنبانی!!

شعر من هست منتها گیری!!

امیرحسین خوش حال