ما در این مملکت خزر داریم

جنگل و کوهِ پُر ز زر داریم

وَ زمین های پر ثمر داریم

همه چی بهتر از قطر داریم!


آن چه داریم را هدر ندهیم

چون ضرر دارد و ضرر ندهیم


همچنان که مداد؛ پارو نیست

موی مصنوعیِ سرت مو نیست

گرد باشد هرآنچه گردو نیست

گفته باشم که آب؛ جارو نیست


آب سرمایه ای خدادادی ست

باعث برکت است و آبادی ست


پنبه در گوش؛ زندگی سخت است

جای پر موش؛ زندگی سخت است

زیرِ سرپوش زندگی سخت است

جای خاموش زندگی سخت است


صرفه جویی اگر کنیم عالی ست

خانه بی برق خانه ای خالی ست


فصل گرما کنارِ کولر؛ خوب

هرکجا هست کولر حاضر؛ خوب

هرکجا برق هست ظاهر خوب

زیر هر نور؛ شعرِ شاعر خوب


زندگی سخت می شود بی برق

دشت با خانه ها ندارد فرق


بی انرژی جهان شود نابود

می شود عشق و حالمان محدود!

کلّ مقبول ها شود مردود!

بعد گوییم: « کاش انرژی بود »


تا نگشته جهان سیاه و تباه

شیوه ی مصرفی شود اصلاح!


ساز داریم و سازه می خواهیم

وقت داریم و بازه می خواهیم

با اجازه؛ اجازه می خواهیم

ما انرژیِ تازه می خواهیم


تا که اوضاعمان بماند خوب

با انرژی جهان شود مطلوب

امیرحسین خوش حال