تصور کن که دنیا رو گرفتی
دهِ پایین و بالا رو گرفتی

تصور کن که تو برعکس مجنون
شبی رفتی و لیلا رو گرفتی

تصور کن که فرعونِ زمانی
بدون سِحر؛ موسا رو گرفتی

وَ یا هر مرده ای رو زنده کردی
طبیبی، جای عیسا رو گرفتی

تصور کن تبانی کردی و بعد
شبی فرمولِ کوکا رو گرفتی

شدی در لیگ ایران سرمربی
رکورد تیمِ « بارسا » رو گرفتی

تمام زندگی کردی خلاف و
همیشه حال « ناجا » رو گرفتی

تصور کن به جز دیروز و امروز
تو حتا کلِ فردا رو گرفتی

تمومِ خاکِ دنیا شد نصیبت
و کلّ آب دریا رو گرفتی

تمومِ حقّ نادار و ربودی
به جز این پولِ دارا رو گرفتی

تهش مهمونِ قبرستانِ شهری
فقط یک متر و نیم جا رو گرفتی!!

امیرحسین خوش حال