حرفِ حق اینجا ضرر دارد فقط

تخمِ بد اینجا ثمر دارد فقط


قطع گاز و قطع مال و قطعِ سر
زندگی اینجا خطر دارد فقط


خنده و احوالِ خوش در خانه نیست

خانه ام دیوار و در دارد فقط


هر گلی رویید؛ پرپر گشت و رفت

باغبان اینجا تبر دارد فقط

مردِ بینا چشم ها را بسته است

کور در اینجا بصر دارد فقط


پاچه خاری و دورنگی و دروغ

کلّشان اینجا اثر دارد فقط


هرکه آمد حلقِ مردم را درید

آدمی اسم بشر دارد فقط


رد شدیم از روی هم شیک و سریع

کشور ما روگذر دارد فقط


هیچکس خطی نخواند؛ فکری نکرد

خاکِ ما صاحب نظر دارد فقط


دوست از من بی خبر؛ من بی خبر

دشمن از حالم خبر دارد فقط

امیرحسین خوش حال