نصف ایران دروغ می گویند

شیک و آسان دروغ می گویند


به خدا و به حضرت عباس

یا به قرآن دروغ می گویند


غیرِ مردم؛ تمامِ مسوولان

وقت بحران دروغ می گویند


آنقدر حرفه ای شدند و جسور

که به شیطان دروغ می گویند


داور و سرپرست و بازیکن

توی میدان دروغ می گویند


پیش بابا که اشک تمساح و

پیش مامان دروغ می گویند


« قدمت باصفا، عزیزِ دلید »

هی به مهمان دروغ می گویند


بررسی کرده ام که از تبریز

تا خراسان دروغ می گویند


غیرِ این از شمال تا به جنوب

همه ارزان دروغ می گویند


عاقلان با زبان و عاشق ها

از دل و جان دروغ می گویند


گوش کن حرف والدینت را

همین الان! دروغ می گویند!

امیرحسین خوش حال