در همه چیز ما نظر داریم!
از همه چیز هم خبر داریم!
ادعا نیز در هنر داریم
چوب خشکیم؛ ولی ثمر داریم!!

من و مامان و زنعمو مینا
همه هستیم بوعلی سینا

ژست داریم اغلب اوقات
همه نادان؛ ادا ولی سقراط!
ظاهری شیک و باطنی اسقاط!
ما چنین ملتی شدیم؛ صلوات...

شوفر و دزد و منشی و دربان
همه هستیم چون ابوریحان

چرت گفتیم؛ لایکمان کردند
« ما چلفتیم »؛ لایکمان کردند
حرف مفتیم؛ لایکمان کردند
چون کلفتیم!؛ لایکمان کردند

هرچی دیدیم استوری کردیم!
تا که ریدیم استوری کردیم!

عکس او هست از خودش بهتر!
عکس: آهو... حقیقتش: عنتر!
او خودش چاق و عکس او لاغر!
هست چون دیو و عکس او دلبر

آنچه را نیستیم نشان دادیم
ما ز اسب و ز اصل افتادیم!

ادعا... ادعا... خداوندا
ادعا تا کجا؟ خداوندا
هی ادا هی ادا... خداوندا
کلّ ایران شفا 🤲 خداوندا

هست گوشیِ ما مدرن و تمیز
فکرمان مالِ دوره ی چنگیز

حرفمان پُر؛ عمل ولی خالی
همه موکت؛ ادا ولی قالی!!
از درون پوچ، از برون عالی!
ظاهری رام و فکرِ جنجالی!

ما به هرچیزِ پوچ دل بستیم!
دلخوشِ ژستهایمان هستیم

هرکه دیدیم اهل منطق بود!
ژست او مثل یک محقق بود!
ظاهرن صاف بود و صادق بود
با حقوق زنان موافق بود!

باطنن گرگ و ظاهرن میشیم
دشمنانیم و یار هم میشیم!

این وطن نردبان نادان هاست
سرزمینِ ریا و بهتان هاست
میزبانش قتیلِ مهمان هاست
یاورِ جسم و دشمنِ جان هاست

سطح افکار ما شده پایین!
کاش ما زیر و رو شویم: آمین!
 امیرحسین خوش حال