بارالها شفا بده یکّم!

دردها را دوا بده یکّم!


بارالها خداپرستان را

مرحمت کن خدا بده یکّم!


پر شده شهرِ ما ز ثروتمند!

شهر ما را گدا بده یکّم!


خسته گشتیم از این همه شادی!

بارالها عزا بده یکّم!


همه چی خوب و شاد و شنگولیم

بهرِ خنده بلا بده یکّم!


به رقیبان ما جفا دادی

به رفیقان وفا بده یکّم!


ما که یک عمر « ربّنا » گفتیم

لطف کن « آتنا » بده یکّم!


از قضا سفره ها شده خالی

بارالها غذا بده یکّم!


به هنرمندمان هنر بخش و

واعظان را حیا بده یکّم!


ما که در راه تو فقط دادیم!

بارالها شما بده یکّم!


زلزله، سیل، قحطی و غیره

ای خداوند! وا بده یکّم!


به فنا رفته ایم باور کن!

بارالها بقا بده یکّم!


ناامیدیم دیگر از « ناجا »

جای « ناجا »؛ « رجا » بده یکّم!


خسته ایم از هوای آلوده

بارالها هوا بده یکّم!

امیرحسین خوش حال