گربه ی دم بریده را مانم!

مرد خشتک دریده را مانم!


همه جا انتشار اسم من است!

تا حدودی « پدیده » را مانم!


به خدا زندگی جِرَم داده!

آنچنان که جریده را مانم!


می نشینم فقط ردیف جلو

شاعر برگزیده را مانم!


پیش بازاری اعتبارم نیست

چک بی جا کشیده را مانم!


نکته ی نانوشته می باشم

صحبت ناشنیده را مانم


ظاهرم حق و باطنم باطل

مؤمن بی عقیده را مانم!


الغرض گرچه بنده « خوشحالم »

آدم غصّه دیده را مانم!

امیرحسین ‌خوش‌حال