در خیابان سکوت می کردیم

زیرِ باران سکوت می کردیم


گرچه تهمت به ما زدند اما

پیشِ یاران سکوت می کردیم


تا نخندد کسی به لهجه ی ما

توی تهران سکوت می کردیم


از خطاهای ضایعِ بابا!

پیشِ مامان سکوت می کردیم


هر رفیقی که عیبمان را گفت

جای کتمان سکوت می کردیم


جای توجیه مثلِ مسؤولان

وقت بحران سکوت می کردیم


دردِ ما گر هزینه بَر می شد

جای درمان سکوت می کردیم


الغرض وقت معترض بودن

مثل الان ...................................

امیرحسین ‌خوش‌حال