دلخوشی ها عوض شده پسرم!

همه چی با غرض شده پسرم!


همه دنبالِ عکس با ژستند

ژست هایی که خز شده پسرم!


فستفود و غذای آماده

خانه بی پخت و پز شده پسرم!


سدّ پر چرکِ عقده ها ترکید

شهر غرق مرض شده پسرم!


حیف؛ آزادگی شده ضعف و

پاچه خاری رجز شده پسرم!


غصه ها مثل سابقند اما

دلخوشی ها عوض شده پسرم!

امیرحسین ‌خوش‌حال