خواهشن بابا!؛ کمی کولر بزن

مُردم از گرما؛ کمی کولر بزن


وقت بیداری نمیذاری! ولی

موقع لالا؛ کمی کولر بزن


من شدم مقتولِ گرمای شدید

قاتلِ سرما!؛ کمی کولر بزن


شلغم پخته شدم در خودروات

خسته ام آقا!؛ کمی کولر بزن


دوستی هرگز نبوده بینِ ما

دشمنم؛ اما کمی کولر بزن


تا همین امروز لج کردی ولی

لطفن از فردا؛ کمی کولر بزن


ما نداریم انتظاری از پراید

صاحبِ مزدا، کمی کولر بزن


نیست تابستان برای احتیاط

از همین حالا کمی کولر بزن

امیرحسین ‌خوش‌حال