تازگی اعتراض هم سخت است

دادنِ قبضِ گاز هم سخت است


پرتقال و گلابی و لیمو

وَ خریدِ پیاز هم سخت است


می گرفتیم پیش از این روزه

تازگی ها نماز هم سخت است!!


حالِ غیرِ مجاز ممنوع و

عشق و حالِ مجاز هم سخت است!


مردم آنقدر شوکه هستند! که

تازگی سورپِرایز هم سخت است!


خرجِ تالار و مجلس و مسکن

غیر از این ها جهاز هم سخت است


زندگی در کنارِ معشوقی

با زبانِ دراز هم سخت است


دیدنِ پارچ؛ داخلِ سیما

جای تصویرِ ساز هم سخت است


خواهرم رازِ بنده را لو داد

گفت: افشای راز هم سخت است!!    


« فقر » دیدم به رو نیاوردم!

خواب با چشمِ باز هم سخت است!!

امیرحسین ‌خوش‌حال