می شود در اداره هم خندید

با کتِ پاره پاره هم خندید


می شود مثل بنده ماهانه

بعدِ پولِ اجاره هم خندید


می شود بین این همه مشکل

هی به دنبالِ چاره هم خندید


می شود مثل آدم مسؤول

از خطای دوباره هم خندید


می شود چون مربیان بزرگ

در نبود ستاره هم خندید


می شود بعدِ رأی داورها

آخرِ جشنواره هم خندید


می شود مثلِ مادر از طبخِ

قیمه ی باعصاره هم خندید


( ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج ... )

می شود بی شماره هم خندید

امیرحسین ‌خوش‌حال