با درِ خانه؛ عکس میگیریم

با بُرس، شانه عکس میگیریم


غیرِ آن عکس ها که میدانید!

با لب و چانه عکس میگیریم


آشنا خسته گر بگردد با

فردِ بیگانه عکس میگیریم


ما به هرجا که میرویم اول

زود یکدانه عکس میگیریم


منتظر تا پرندگان بروند

بعد با لانه عکس میگیریم


گاه پیش آمده که با اتوبوس

توی پایانه عکس میگیریم


او و رایانه عکس میگیرد

ما و یارانه عکس میگیریم


داخل پارک، در توالت ها

سمتِ مردانه عکس می گیریم


گاه پیش آمده که تنها با

میزِ صبحانه عکس میگیریم


بس که تنها شدیم با سگ ها

توی ویرانه عکس میگیریم


شمع را میکشیم و بعدش با

بالِ پروانه عکس میگیریم


الغرض دشمنِ همیم اما

هی صمیمانه عکس میگیریم

امیرحسین ‌خوش‌حال