سوختیم آخر میانِ خام ها

تشت ما افتاده است از بام ها


کودکی هایم چه راحت شد تلف

زیر موشک بازیِ صدام ها


در دل این قومِ بی روحانیت!

قسمت ما شد پسابرجام ها


« ابن ملجم ها » علی را می کشند

همچنان با پرچم اسلام ها


نامدارانی که می گردند اسیر

در محیط بسته ی بدنام ها


در صفوف اولِ آزادی اند

حامیان مخفیِ اعدام ها


« چاکریم و نوکریم و مخلصیم...»

توی دلهاشان پر از دشنام ها


نان به نرخِ روز خورها شاعرند

دشمنان مسلکِ خیام ها


یک فرشته سر بریدند از قفا

از برای شامِ خون آشام ها...

امیرحسین ‌خوش‌حال