پلِ هوایی و سکوت؛ وَ آشنایی و سکوت

وَ کافه در کنارِ تو؛ دوباره چایی و سکوت

« شما به فکرِ رفتنی... »؛ وَ جا به جایی و سکوت

وَ من دوباره مضطرب، اگر نیایی و سکوت


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد


تمام پیکرم ترک، به روی زخمِ من نمک

چه اتفاقِ مهلکی؛ تو می روی بدونِ شک

وَ آتشی درون من؛ زبانه می کشد، کمک!

نمانده راهِ چاره ای، جز این قوافی خنک


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد


مسیرِ گندِ رفتن و مسیرِ خوبِ آمدن

حراج خنده های تو؛ هجوم غصه های من

وَ بغض های منجمد که رخنه کرده در دهن

کشیده داخلِ سرم، تفنگِ غم گلنگدن


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد


و من نشسته پشت میز؛ تمام هیکلم غم است

دقیقه های بعد تو جهنم است؛ جهنم است

تمامِ ماه های من محرّم است؛ محرم است

بگو که « این چه نوحه و چه غصه و چه ماتم است »


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد


سلام لحظه های بد!؛ به خانه ام خوش آمدی

عرق بخور؛ علف بکش؛ چه زندگانی بدی

برای قتل عام من؛ چرا کمی مرددی؟

و من کنارِ ساحلم؛ شما کجای مشهدی؟


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد


تو مثل روح من شدی؛ و من شبیه یک جسد

من و ترانه ی " ابی ": « دوست دارم سبد سبد...»

حدود پنج و نیم عصر؛ دوشنبه بود و حال بد

شروع غصه های من: هزار و سیصد و نود


هزار و سیصد و نود؛ دوشنبه بود و حالِ بد...

امیرحسین ‌خوش‌حال