بی خبر کرده ای خبرها را

خون به دل می کنی جگرها را

تک درختی و هرکجا هستی

عاشقت می کنی تبرها را

زیر و رو کرده ای جهانم را

تلخ گردانده ای شکرها را

لوت ها را که کرده ای جنگل

خشک گردانده ای خزرها را

یخ تو را دید و کوهِ آتش شد

کوهِ یخ کرده ای شررها را

بهترین سوژه ی هنرمندی

مالِ خود کرده ای هنرها را


مثل یک کوچه ی پر از برگی

بهترین زندگی پس از مرگی


آسمانم؛ زمین نمی فهمد

خسته ام...... ( نقطه چین نمی فهمد )

تازگی ها شبیه زندانم

غربتم را « اوین » نمی فهمد

من مهیای انفجار هستم

انفجاری که مین نمی فهمد

می زنم یک شبی رگِ خود را

گرچه حمامِ فین نمی فهمد

«آن» به من گفت و « این» به من خندید

« آن » ندانست و « این » نمی فهمد

گفت بالای سر پرستاری:

« مرده دکتر!، ببین نمی فهمد »


مثلِ یک پادگانِ متروکم

من به لبخندِ غصه مشکوکم


در کنارت شمال... عالی؟... بد؟

کل این حسّ و حال... عالی؟... بد؟

می دهی هی جواب... آری... نه

می کنم هی سوال... عالی؟... بد؟

رفته بودی و روز و شب کردم

با خیالت جدال... عالی؟... بد؟

« درد عشقی کشیده ام که مپرس »

چیست معنای فال؟... عالی؟... بد؟

شیر باشی و آخرش بشوی

هم قفس با شغال... عالی؟... بد؟

مثلِ « عاطی » همیشه می پرسد

حال من را « جمال »... عالی؟... بد؟


خواهرم مضطرب، برادر هم

پدرم گریه کرد و مادر هم...


مدتی هست خواب و بیدارم

مثلِ یک فرشِ زیرِ آوارم

نیست دیگر رفیقِ دلسوزی

من خودم مانده ام وَ سیگارم

سررسیدم لجن گرفته به خود

رنگِ ماتم گرفته خودکارم

زد پیامی که حالتان خوب است؟

در جوابش زدم: گرفتارم

زجر دارد که « دوستم می داشت »

درد دارد که « دوستش دارم »

می روم در مسیرِ نامعلوم

اختیاری نمانده، ناچارم

می روی تو؛ خدانگهدارت

مانده ام من خدا ............


یکنفر گریه کرد... باران شد

ی ک ن ف ر غرق در خیابان شد

امیرحسین ‌خوش‌حال