با هرکس هرجا نشستیم با عدالت موافق بود و با بی عدالتی مخالف. پس اونایی که بی عدالتی میکنن کیان؟ با هرکس هرجا نشستیم با بی ناموسی مخالف بود، پس اونایی که بی ناموسی میکنن کیان؟. با هرکس هرجا نشستیم با رعایت قوانین اجتماعی موافق بود، پس اونایی که ناهنجاری می کنن کیان؟. با هرکس هرجا نشستیم با احترام گذاشتن به دیگران موافق بود، پس اونایی که بی احترامی می کنن کیان؟. با هرکس هرجا نشستیم خودش رو اهل منطق میدونست، پس اونایی که بی منطقن کیان؟. با هرکس هرجا نشستیم با دروغ مخالف بود، پس اونایی که دروغ میگن کیان؟ با هرکس هرجا نشستیم با ناجوانمردی مخالف بود، پس اونایی که نامردی میکنن کیان؟.
 همه ی اینا خودمونیم دوستان. خودِ خودمونیم. ناعادلا، بی ناموسا، هنجارشکنا، بی ادبا، بی منطقا، دروغگوها، نامردا و ... . همه شون خود خودمونیم. تشریف ببریم جلوی آینه و صادقانه خودمون رو نگاه کنیم