شال می خواست بر سرت باشد

بال می خواست با پرت باشد


کوه می خواست عاشقش باشی

باغ می خواست پرپرت باشد


تو خدا بودی و دلم می خواست

تا قیامت پیمبرت باشد


آینه جیغ می زد و می خواست

روز و شب در برابرت باشد


عشق می خواست اینورت باشد

عقل می خواست آنورت باشد


آدم مرده ای دلش می خواست

تا نفس های آخرت باشد...

امیرحسین خوش حال