روزگاری نگاه؛ معنا داشت

چشم های سیاه؛ معنا داشت


داشت معنا حیات (ط) در خانه

نیمه شب؛ نور ماه معنا داشت


فصل پاییز بود و باران بود

کوچه و باغ و راه معنا داشت


مردها ساده ناله می کردند

آن زمانی که چاه معنا داشت


دست ها روی شانه ها بودند

وقتِ سختی پناه معنا داشت


عاشقان اشتباه می کردند

منتها اشتباه معنا داشت


چشم ها مرز زندگی بودند

آن زمان که نگاه معنا داشت

امیرحسین خوش حال