پسران بی پدر شدند افسوس

پدران بی پسر شدند افسوس


علف هرز جای گل رویید

شاخه ها هم تبر شدند افسوس


بی سوادانِ شبهِ روشن فکر

داعیان هنر شدند افسوس


ناقضان حیات و آزادی

اهلِ حقّ بشر شدند افسوس


سروهایی که مالِ این خاکند

همگی در به در شدند افسوس!


شاخه هایی که میوه می دادند

تازگی بی ثمر شدند افسوس


زشت ها جانشینِ زیبایان

زهرها نیشکر شدند افسوس


موش هایی که فضله می خوردند

پشت هر شیر؛ شر شدند افسوس

امیرحسین خوش حال