گاهی اگر دیوار باشی می شود بهتر

از کشورت بیزار باشی می شود بهتر


وقتی که با دشمن برایت قصر؛ زندان است

تنها اگر در غار باشی می شود بهتر


آدم فروشی و نجات؟ یا چوبه ی اعدام؟

بی شک اگر بر دار باشی می شود بهتر


در کشوری که « کارفرما » مثلِ ارباب است

باور بکن بی کار باشی می شود بهتر


وقتی که سهمِ شیرها سیرک و قفس باشد

بی شک اگر کفتار باشی می شود بهتر


دارا شدم دیدم که مردم عاشقم گشتند

گاهی اگر نادار باشی می شود بهتر


وقتی که در میهن تو را بیگانه می بینند

مزدورِ استکبار باشی می شود بهتر!


وقتی رفیقت خنجری در آستین دارد

بر دوشِ خود آوار باشی می شود بهتر


وقتی که ظالم قولِ عفو؛ بعد از اسارت داد

آماده ی پیکار باشی می شود بهتر


وقتی گُلی؛ با دستِ مردم می شوی پرپر

باور بکن گر خار باشی می شود بهتر

امیرحسین خوش حال