عاشق که میشوی سخنت فرق می کند
دیگر نیازِ روح و تنت فرق می کند

مانندِ قبل میروی و زنده ای ولی
جانی که هست در بدنت فرق می کند

عاشق شوی به راحتِ « او » فکر میکنی
دیگر تمامِ مرزِ منت فرق می کند


آغوش یار مرکزِ آرامشت شود
آن روز معنیِ وطنت فرق می کند...

امیرحسین خوش حال