امتحان خدا خطرناک است

ربّنا... آتنا... خطرناک است


ساده با « عشق » همقدم گشتم

گفت: با من نیا خطرناک است


عارفی لحظه ی دعایش گفت:

زندگی با دعا خطرناک است


وقتِ شادی به من غریبی گفت:

خنده ی آشنا خطرناک است


ما وفا کرده و جفا دیدیم

باوفایان!، وفا خطرناک است


در دبستان معلمم میگفت:

حرف حق بچه ها خطرناک است


( مادرم گریه کرد، باران شد

سیل آمد... شنا خطرناک است)

امیرحسین خوش حال