برای فصل بارشت؛ بهار می شوم بهار

همیشه در هوای تو؛ غبار می شوم غبار


برای انقلاب من؛ سکوت می شوی سکوت

برای کودتای تو؛ هوار می شوم هوار


جهان برای تو قفس؛ قفس برای من جهان

برای غربت خودم؛ حصار می شوم حصار


دوباره کوچ می کنم به آنطرف تر از خودم! 

برای ریلِ رفتنم؛ قطار می شوم قطار


قمار کن مرا بباز؛ تو یار شو مرا بساز

زمینم و برای تو به بار می شوم ببار...

امیرحسین خوش حال