وقتی نباشی با زمین و آسمان قهرم

من با تمام روسری های جهان قهرم


چایی کنارت حسّ خوبی داشت و امروز

با چای دشمن هستم و با استکان قهرم


انگار بعد از رفتنت ساعت نمی چرخد

یکسال دارد می شود من با زمان قهرم


در کوچه های شهر سرگردانم و بی تو

با ساحل و با جنگلِ مازندران قهرم


بعد از تو دنیایم گرفتار تناقض شد

با دشمنانم دوست و با دوستان قهرم

امیرحسین ‌خوش‌حال