داری به چالش می کشی افسانه ها را هم

ما را تو می سوزانی و پروانه ها را هم


داری چه راحت عاقلان را می کنی مجنون

دیوانه تر کردی کنون دیوانه ها را هم


درگیرِ ذکرت کرده ای کلّ مساجد را

تسخیر داری می کنی میخانه ها را هم


دیدی چه راحت آشنایان عاشقت گشتند؟

بیچاره داری می کنی بیگانه ها را هم


انگشت هایم را پریشان کرده گیسویت

شاید روانی کرده باشی شانه ها را هم...

امیرحسین ‌خوش‌حال